Vrácení do 14ti dnů

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, 

v souladu § 53 ods.7 občan. zák.  

Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

 Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, má dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový text uvedený níže pro odstoupení od smlouvy.

 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení platby, pokud kupující výslovně neurčil jinak.

  Pokud bylo kupujícímu poskytnuto poštovné zdarma (poskytováno prodejcem od určené minimální výše nákupu) a vrácením zboží bude výsledná hodnota nákupu nižší než uvedená minimální výše, bude kupujícímu poštovné zpětně vyúčtováno, jelikož odstoupením od kupní smlouvy nesplnil podmínku pro poštovné zdarma.

 Kupující zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zpět nebo jej předá na adrese provozovny (Tausig ponožky a punčocháče, Vinohradská 101, 130 00 Praha 3). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

 Kupující má právo odstoupit od smlouvy také do 24 hodin od zaslání objednávky zboží prodávajícímu, nebo poté, co byla prodávajícím podstatně překročena písemně potvrzená lhůta pro dodání zboží.

Použitím zakoupeného produktu nárok na odstoupení od kupní smlouvy zaniká a další postup se řídí reklamačním řádem. Zboží vybalené z hygienického obalu není možné vracet. Vybalení z hygienického obalu mohlo být za účelem jeho prohlédnutí, ale během manipulace také mohlo dojít k jeho použití, zkoušení. Pro tyto hygienické důvody ochrany zdraví nelze vracet zkoušené punčochové zboží.

 

 

 

VZOR PRO ODSTOUPENÍ KUPNÍ SMLOUVY (dle ČOI)

Odesílatel:

(Vaše) Jméno a příjmení:
(Vaše) Bydliště:
(e-mail, tel. číslo pro další kontakt)

Adresát:

Ponožky Tausig
Vinohradská 112/101
130 00 Praha 3
e-mail: info@ponozky-tausig.cz
telefon: +420 731845917

Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si ve Vašem internetovém obchodě www.ponozky-tausig.cz objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….